ភាសា : 


 

ការរៀបចំនៃ URL នៅថ្ញែទី 
http://www.789c88.com
http://www.ms3388.com
https://www.m88a.com
https://www.1288ms.com

ការរៀបចំនៃទូរស័ព្ច URL នៅថ្ញៃទី 
http://wap2.my88s.com/

EMAIL
cam_cs@m88.com     bank@m88.com
សូមប្រើអាស័យដ្ឋាននេះអោយទាំងអស់ការ
សូមស្នើរបស់សមាជិក។
  សូមប្រើអាស័យដ្ឋាននេះអោយទាំងអស់ការ
សូមស្នើប្រើថវិកាជាលុយកាក់និងហិរុញវត្ថុ។
 
rewards@m88.com   csmanager@m88.com
សូមប្រើអាស័យដ្ឋាននេះអោយទាំងអស់ការ
សូមស្នើរបស់សមាជិក។
  សូមប្រើប្រាស់អាស័យដ្ឋាននេះសំរាប់មតិយោបល់របស់អ្នក
សំនើរផ្សេងៗ ការសរសើរ បញ្ហាមិនទាន់បានដោះស្រាយជូន​​
ឬបញ្ហាដែលដោះស្រាយហើយដោយមិនបំពេញចិត្តលោកអ្នក។
យើងនឹងឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកក្នុងរយៈពេល24ម៉ោង
   
ជជែក  
Live Help
MSN YM : m88_camcs@yahoo.com
Skype: m88_camcs

 

       
   
ទូរស័ព្ទ
+855973339951
+855973339962
 
 
ក្រអប់សំបុត្រ
PO Box 1451
Makati Central Office
1254 Makati City
Philippines
   
ពត៌មានអតិថិជន
សូម ចុងនៅត្រង់នេះ សំរាប់ពត៌មានរបស់លោកអ្នក